معيارهاي سنجش توزيع درآمد:

به منظورسنجش وضعيت توزيع درآمد در كشورهاي مختلف و مقايسه‌ آن ها، معمولا از  روش های هندسي، جبري وحسابي استفاده مي‌شود.

1-منحنی لورنز

منحنی لورنز از متداول ترین روش های ترسیم توزیع درآمد بین اشخاص در جامعه است چون توزیع درآمد بستگی به توزیع خاصی ندارد، لذا دارای بیشترین کاربرد در ترسیم و چگونگی نحوه توزیع درآمد در بین اشخاص است. در صفحه منحنی لورنز، محور عمودی نشان‌گر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشان‌گر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. در حالت توزیع کاملاً برابر، منحنی لورنز به صورت خط مستقیمی در خواهد آمد که به صورت زاویه 45 درجه از مرکز مختصات می گذرد.در این حالت هر درصدی از جمعیت معادل درآمد متناظر خویش را کسب می کند و بدیهی است که در چنین جامعه ای توزیع درآمد کاملاً برابر خواهد بود. در حالت نابرابری کامل منحنی لورنز با محور افقی پایین و محور عمودی سمت راست منطبق می شود. در جوامع واقعی این دوحالت افراطی وجود خارجی نمی یابند لذا منحنی لورنز در فاصله بین این دو حالت افراطی قرار می‌گیرد. اشكال منحني لورنز آن است كه چون به شكل هندسي است، معيار دقيقي به دست نمي‌دهد .

2- ضريب جيني

يكي از روش هاي سنجش وضعيت توزيع درآمد، روش جيني است كه توسط جيني، آماردان ايتاليا، ابداع شده است که مهمترین و اصلی ترین روش محاسبه میزان نابرابری به وسیله منحنی لورنز می باشد. ضریب جینی عبارتست از نسبت "سطح بین منحنی لورنز و خط برابری" به کل سطح زیر خط برابری. اگر توزیع ،کاملا مساوی باشد، منحنی لورنز منطبق بر قطر مربع خواهد بود .دراین حالت ضریب جینی برابر صفر است .هر چه شدت نابرابری بیشتر باشد منحنی لورنز از خط توزیع برابر دورتر می شود و در نهایت بر ضلع های مربع منطبق می گردد. در این حالت ضریب جینی برابر یک می شود یا به عبارتی بین صفر و یک قرار می گیرد .

طبقه‌بندي كشو رها براساس ضريب جيني، به اين صورت است كه كشورهايي كه ضريب جيني آنها بيش از 5/0 است، كشورهاي با توزيع درآمد بسيار نابرابر و كشورهاي با ضريب 4/0 تا 5/0، كشور هاي با توزيع كمتر نابرابر و كشور هاي با ضريب جيني كمتراز 4/0 را كشورهاي با توزيع درآمد پايين مي‌نامند. با مطالعه آمار هاي جيني مربوط به كشور هاي مختلف مي‌توان به این نتیجه رسيد که هيچ‌كدام از كشورهاي توسعه يافته داراي توزيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   درآمد بسيار نابرابر نيستند.                                                                              
در مورد كشورهاي در حال توسعه اگرچه اكثراً داراي توزيع درآمد نامناسب هستند، اما هيچ گونه رابطه خاصي بين سطح درآمد سرانه و ضريب جيني براي آن ها وجود ندارد. به بيان ديگر، بعضي كشور هاي درحال توسعه با درآمد  بسيار كم داراي ضريب جيني بالا و بعضي ديگر داراي ضريب جيني متوسط و یا دسته سوم داراي ضريب جيني پايين هستند. مي‌توان گفت توزيع درآمد در اين كشورها بيشتر تابع نظام سياسي حاكم برآن هاست. البته اين مورد درباره‌ كشور هاي توسعه يافته نيز صادق است .

  
3-دهک ها

براي تشكيل اين معيار، مردم كشور را به ۱۰ گروه جمعيتي مساوي تقسيم مي كنند. در طبقه بندي اين ده گروه، سطح درآمد از كمترين به بيشترين مدنظر قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، گروه اول كه ۱۰ درصد اوليه جمعيت را تشكيل مي دهند، كمترين درصد درآمد ملي و ۱۰ درصد آخر بيشترين درصد درآمد ملي را دارند. با محاسبه نسبت دهك دهم به دهك اول در كشورهاي مختلف، شاخصي به دست مي آيد كه براي مقايسه وضعيت توزيع درآمد بين آن ها به كار مي رود. هرچه اين نسبت بيشتر باشد، توزيع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است. در بعضي مواقع نسبت دو دهك آخر (نهم و دهم) را به دو دهك اول و دوم يا دهك دهم را نسبت به چهار دهك پايين مي سنجند.

 4-شاخص رابین‌هود

یکی از دیگر از شاخص‌های سنجش نابرابری توزیع درآمد، شاخص رابین‌هود است. این شاخص به صورت زیر تعریف می‌شود:

درصدی از درآمد کل جامعه که لازم است مجدداً توزیع گردد (از بخش ثروتمندتر جمعیت گرفته شود و به بخش فقیر داده شود) تا به برابری کاملا عادلانه توزیع برسیم. از نظر گرافیکی می‌توان شاخص رابین‌هود (یا هوور) را به کمک منحنی لورنز نمایش داد. به این ترتیب که شاخص رابین‌هود برابر است با بیشترین فاصله منحنی لورنز و «خط توزیع کاملا برابر".

5-شاخص آتکینسن

آتکينسون مانند برخي ديگر از محققان توزيع درآمد، اعتقاد دارد که شاخص نابرابري توزيع درآمد نبايد صرفاً يک آمارة نشان دهندة پراکندگي در اين الگوي توزيع باشد، بلکه بايد داراي محتوا و مفهوم صريح اقتصادي بوده و از آن جمله، دربرگيرندة ملاحظات ناشي از تابع مطلوبيت فردي و اجتماعي ناشي از درآمد در اختيار افراد جامعه باشد. او براي تأمين اين منظور مفهومي را تحت عنوان "معادل درآمدي توزيع کاملاً برابر" تعريف مي کند و آن را درآمد سرانه اي مي داند که اگر به تمام افراد جامعه داده شود، مطلوبيت کل حاصل از آن معادل مطلوبيت کلي است که از الگوي توزيع درآمد کنوني در جامعة مفروض به دست مي آيد.

6- سنجه تایل

در حالی که در ترمودینامیک آنتروپی یک راه حل قابل استفاده برای اندازه گیری بی نظمی در نظر گرفته می شود، تایل معتقد است که مفهوم آنتروپی یک راه قابل استفاده برای اندازه گیری نابرابری می باشد. تنها کاری که باید کرد این است که n حادثه امکان پذیر به عنوان n فرد در جامعه در نظر گرفته شود و pi به عنوان سهم فرد iام از درامد کل باشد h(pi) ارزش این اطلاعات نام گذاری شود (محتوای اطلاعاتی) که یک تابع نزولی از pi می باشد یعنی این که هر چه یک رویداد غیر محتمل تر باشد دانستن این که آن چیز در واقع اتفاق افتاده است جالب توجه تر خواهد بودو نزولي بودن محتوي اطلاعاتي هر واقعه نسبت به احتمال وقوع آن به صورت  log 1/Piدر نظر گرفته شده است. مي توان نشان داد که اندازة انتروپي يک محيط اطلاعاتي بين حداقل صفر (در حالتي که احتمال وقوع يکي از وقايع قابل وقوع در محيط اطلاعاتي مساوي يک بوده و درنتيجه، احتمال وقوع ساير وقايع قابل وقوع اين محيط اطلاعاتي مساوي صفر باشد) و حداکثر logn (در حالتي که احتمال وقوع همه وقايع قابل وقوع در يک محيط اطلاعاتي برابر يکديگر و مساوي 1/n باشد) تغيير مي کند .بر اين اساس الگوي توزيع درآمد برابر مجموع موزون (با ضريب وزني سهم درآمدي هر يک از افراد) انتروپي درآمد هر يک از افراد جامعه (لگاريتم معکوس سهم درآمدي آن فرد) است .

با توجه به آن چه در مورد دامنة تغييرات اندازة انتروپي يک محيط اطلاعاتي گفته شد، اندازة انتروپي يک الگوي توزيع درآمد کاملاً عادلانه برابر با  logn(n تعداد دارندگان درآمد است) و در يک الگوي توزيع درآمد کاملاً غيرعادلانه مساوي صفر است.

تايل شاخص نابرابري الگوي توزيع درآمد جامعه را به صورت تفاضل اندازة انتروپي اين الگوي توزيع درآمد از انتروپي يک الگوي توزيع درآمد کاملاً عادلانه تعريف مي کند.

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۸/۱۴ساعت 7:15 AM  توسط زهرا السادات سجادی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
زندگی ساعت تفریحی نیست
که فقط با بازی
یا با خوردن آجیل و خوراک
بگذرانیم آن را
هیچ می دانی آیا
ساعت بعد چه درسی داریم؟
زنگ اول دینی
آخرین زنگ حساب! سلمان هراتی

هميشه معياري بالا تر از انچه که ديگران از شما انتظار دارند، برگزينيد.ارسطو

دنگ..،دنگ..
ساعت گیج زمان در شب عمر
می زند پی در پی زنگ.
زهر این فکر که این دم گذر است
می شود نقش به دیوار رگ هستی من...
لحظه ها می گذرد
آنچه بگذشت ، نمی آید باز
قصه ای هست که هرگز دیگر
نتواند شد آغاز... سهراب سپهری


پیوندهای روزانه
فال حافظ
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۸۹/۰۹/۲۲ - ۸۹/۰۹/۳۰
۸۹/۰۹/۰۱ - ۸۹/۰۹/۰۷
۸۹/۰۸/۲۲ - ۸۹/۰۸/۳۰
۸۹/۰۸/۰۸ - ۸۹/۰۸/۱۴
پیوندها
فناوری اطلاعات
استخدام
تبدیل تاریخ تولد از شمسی به میلادی و بالعکس
جملات حکیمانه
بانک احادیث موضوعی
اوقات شرعی
دانلود نرم افزار
دانلود مستند راز(شبکه چهار)
آموزش ویندوز 98
آموزش ویندوز XP
آموزش فتوشاپ
آموزش HTML
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

كدهای جاوا وبلاگ